I want you for Belgium

vrijdag, 27 juni, 2014

Ons landje heeft uw steun nodig!

Het wordt tijd voor een nieuw België, een België die verdraagzaam is, een België dat solidair is met elke Belg, los van je afkomst, geloof, etnie, geslacht, leeftijd of geaardheid, een België los van de achterhaalde communautaire disputen, een België waar het goed is om te ondernemen, een België met een beleid dat de nodige sociale correcties uitvoert, een België zonder wij en zij, een België met een beleid die de juiste regionale accenten legt daar waar nodig!

Steun ons en help mee de Belgische Alliantie uitbouwen. Om de centrifugale krachten in ons landje een halt te roepen. Mail ons naar: info@belgischealliantie.be

In de machinekamer van de politiek

woensdag, 29 januari, 2014

Gezellig en zelfs vrolijk, zo was de sfeer op de persvoorstelling van "In de machinekamer van de politiek", het boek van Servais Verherstraeten (staatssecretaris voor Staatshervorming, of hoe men overbodige politieke jobs creëert (CD&V)). Een ding was al van meet af aan duidelijk, we citeren hem even: "Vrienden ik ben ervan overtuigd dat dit niet de laatste staatshervorming zal zijn. De vraag stelt zich niet of er een volgende staatshervorming komt, de vraag stelt zich alleen wanneer en hoe", aldus de staatssecretaris. Vlaams minister-president Kris Peeters en CD&V-voorzitter Wouter Beke namen die gelegenheid te baat om de zesde staatshervorming te bewieroken.

"We geven 20 miljard door aan Vlaanderen om beleid op maat te kunnen voeren". Of anders gezegd hoe federale politici langs beide kanten van de taalgrens aan de nodige competentie en staatsmanschap missen om op het federaal niveau een beleid te voeren met de juiste regionale accenten.

In deze retoriek van de CD&V wemelt het trouwens van de boodschap: "wij mogen op de borst kloppen, wij hebben het gedaan, de andere stonden aan de zijlijn". Het achterna hollen van de Vlaams-nationalisten is ons uiteraard niet ontgaan.

De Belgische Alliantie trapt hier ook niet in, en volgt deze situatie, baserend op een kortzichtige achterhaalde "wij" en "zij" denken louter omwille van een taalverschil, op de voet.

Absurditeiten van de zesde staatshervorming: controle op de verkeersbelasting

woensdag, 25 december, 2013

Vanaf januari 2014 wordt één van de zoveelste absurditeiten van de zoveelste nutteloze staatshervoming van kracht: de douane mag iedereen controleren, maar kan enkel nog automobilisten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en hun verkeersbelasting niet hebben betaald verbaliseren. Belgen die buiten het Brussels Gewest wonen ontsnappen aan deze controle.

Het is tekenend dat een orgaan als de Douane, één van de laatste nationale symbolen, uitgehold wordt.

Ons land is maar een duimbreed groot. Zijn we dan niet allemaal Belgen? Het is alsof enkel Brusselaars in de regio Brussel rijden, en Vlamingen in Vlaanderen. Waarom moeten de controles gefragmenteerd worden omdat sommigen enkel het Nederlands of enkel het Frans spreken, of misschien tweetalig zijn?

De Belgische Alliantie betreurt de zoveelste toegeving van de traditionele politiek. De acht partijen die het akkoord over de zesde staatshervorming hebben gesloten (CD&V, CDH, PS, SP.A, Open Vld, MR, Groen en Ecolo) maken helaas een zoveelste tendentieuze bocht, waar ons landje een zware prijs voor betaald. Geen enkele Belg is gebaat bij deze zoveelste nutteloze splitsingsdrang.

Deze politiek beoogd noch een goed efficiënt bestuur noch het versterken van ons land, maar enkel het bestendigen van haar machtspositie.

De Belg maakt zich degelijk zorgen, een getuigenis

vrijdag, 8 november, 2013

Een getuigenis vanop de eerste International Peacesymposium te Brussel, georganiseerd door de Vlaamse overheid...

What's new?

maandag, 4 november, 2013

De afgelopen week werd veel aandacht gevestigd op de bekendmaking van het programma van de NVA. De media was vooral geïnteresseerd in hoe deze partij het begrip confederalisme zou inkleden.

België wordt volledig uitgekleed. Volgens de NVA werkt het huidige systeem van “gedwongen samenwerking” niet. De NVA gelooft wel in een “vrijwillige samenwerking” (!). Voor haar staat confederalisme als het ware gelijk met “opbouwen”(!).

De Vlaamse Beweging, waar onder meer de NVA de politieke emanatie van is, heeft minstens 50 jaar lang, de traditionele politiek zover gekregen om over te gaan tot nutteloze staatshervormingen. Het valt te betreuren dat deze staatshervormingen enkel leiden tot divergenties tussen Belgen uit het noorden en die uit het zuiden van het land.

Bovendien wordt Brussel bevoegd voor de zogenaamde grondgebonden bevoegdheden en wordt hiermee een regio, de zogenaamde: “Regio Brussel Hoofdstad” bekomen. Daar de persoonsgebonden bevoegdheden volledig Vlaams en Waals zijn, moeten de Brusselaars kiezen.

De Duitstalige Belgen zijn ook niet te spreken over de toekomstplannen van de NVA: België wordt een confederatie met twee deelstaten, de Duitstalige Belgen worden onderdeel van Wallonië. Onze landgenoten willen een deel blijven uitmaken van België, onder de verantwoordelijkheid van gans het land.

Maar het zou de Belgische Alliantie niet verwonderen indien de traditionele partijen de zoveelste tendentieuze bocht zullen maken. De traditionele partijelites (CD&V, Open-VLD, MR, cdH, PS, sp.a, ECOLO en Groen!), zijn minder bekommerd om een efficiënt federalistisch project. Deze elite heeft de communautaire kaart getrokken louter uit electoraal gewin en dit omdat de klassieke partijen hun electorale aanhang zagen afkalven.

De Belgische Alliantie is van oordeel dat de perverse gevolgen van deze nutteloze staatshervormingen ertoe leiden tot meer inefficiënte kosten in ons landje. Hoe meer men splitst, hoe meer ambtenaren er zijn. Dit heeft als gevolg dat het overheidsbeslag groter wordt. De overheid weegt veel te zwaar op onze Belgische economie. Het overheidsbeslag moet daarom naar omlaag. Bovendien leidt de roep naar meer splitsing tot meer bevoegdheden, waardoor het overheidsbeslag nog groter wordt. Niet alleen de Vlaams-nationalisten maar ook de traditionele politiek stellen zich dan verbaasd de vraag waarom de loonkosten in ons land zo hoog zijn...

Brussel inlijven, de staatsschuld via BTW aflossen, alles wordt minutieus voorbereid. Over 25 jaar de onafhankelijkheid van Vlaanderen realiseren, zonder staatsschulden en Brussel als Vlaamse hoofdstad. De Belgische Alliantie vraagt zich nog maar eens af: whats new? Bovendien lijkt het vandaag kennelijk bon temps te zijn om weer aan NVA bashing te doen, maar de traditionele partijen hebben ook boter op hun hoofd!

Dit confederatie België is een belediging, niet alleen voor de 1,3 miljoen Brusselaars, maar voor alle Belgen!

Belgische Alliantie – Alliance Belge – Belgischer Allianz

De eenzame uitvaart

maandag, 28 oktober, 2013

De Herfstvakantie is zopas begonnen. In ons landje valt deze Allerheiligenvakantie in de week van Allerheiligen (1 november). Allerzielen wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen.

De begraafplaatsen maken zich op voor het Allerheiligen - en Allerzielenweekend en heel wat mensen brengen er een bezoek en leggen een bloemetje.

Het jaarlijkse bezoek aan het kerkhof vormt een moment van stilte. Een moment van samenkomen bij onze overledenen.

Een van de boeken die tijdens de Boekenbeurs op 1 november voorgesteld zal worden heet: “De eenzame uitvaart, veertig verhalen en gedichten bij vergeten levens” (Maarten Inghels, De Bezige Bij Antwerpen). De Eenzame Uitvaart is een literair en sociaal project waarbij dichters voor eenzaam gestorvenen een persoonlijk gedicht schrijven en dit op de uitvaart komen voordragen.

Maarten Inghels: “iedereen verdient het gezien te worden, in het leven en in de dood”.

In onze huidige maatschappij, voortdurend opgejaagd door de tijd, moet de mens zich vandaag opnieuw wennen aan wat als één van de laatste taboes wordt beschouwd. Want wanneer we iemand begraven, stoppen we ook een deel van onze geschiedenis onder.

Zoals de schrijver het zelf zegt: “we geloven in een solidaire maatschappij waarin we de verantwoordelijkheid hebben om voor elkaar te zorgen, over de dood heen”.

De Belgische Alliantie wil ook hier de aandacht op vestigen. Los van etnie, cultuur, “ras”, overtuiging, taal en seksuele geaardheid, geloven wij in een warme en solidaire maatschappij waarin we de verantwoordelijkheid hebben om met elkaar en voor elkaar te zorgen.

De zesde staatshervorming: splitsing kinderbijslag

zaterdag, 3 augustus, 2013

Bijna 15% van onze landgenoten zijn arm. Het is een hallucinant cijfer: 1,5 miljoen mensen leven in België met weinig perspectief op lotsverbetering of dreigen slachtoffer te worden van de armoede.

Kinderen zijn in de eerste plaats mee het slachtoffer van zo’n armoede situatie, terwijl zij de volwassenen van morgen zijn, de toekomst van ons land.

De zesde staatshervorming omhelst onder meer de overheveling van de kinderbijslag naar de deelstaten en is de meest ingrijpende van deze hervorming.

Voor de Belgische Alliantie is deze overheveling absoluut geen zaligmakend reddingsmiddel en brengt ze weinig zoden aan de dijk. Bovendien dreigt men te bekomen dat, afhankelijk van de regio, dezelfde kinderen toch een verschil in behandeling zullen krijgen.

Teken samen met ons de petitie voor een nationale kieskring!

vrijdag, 2 augustus, 2013

Petitie voor een federale kieskring

Een gezonde democratie vergt dat diegenen die willen besturen verantwoording afleggen aan de gehele bevolking. Enkel een electorale band met alle burgers kan de federale politici aansporen om op efficiënte wijze een toekomstvisie te formuleren die aansluit bij de wensen van alle inwoners van het land.

Daarom vragen wij dat een aantal zetels in de Kamer verdeeld worden in een federale kieskring die het hele land omvat.

Ons boek "Wake up Belgians"

dinsdag, 9 oktober, 2012

BRUSSEL - Minister van Staat Mark Eyskens is - samen met onder meer staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez en Herman De Croo - een van de auteurs van ‘Wake up Belgians’. Ze pleiten daarin voor het voortbestaan van België in zijn huidige vorm.