Algmene vergadering - Assemblée générale

1 maart 2016 om 19:30 te Gent
Agendapunten: goedkeuring nieuwe statuten - voorzittersverkiezing
Kandidaturen voor de voorzittersverkiezing: indienen per mail: mail@belgischealliantie-alliancebelge.be

1 mars 2016, 19:30 à Gand
L'ordre du jour: consentement nouveaux statuts - élection présidentielles
Candidatures aux élections: les candidatures doivent être soumises par e-mail: mail@belgischealliantie-alliancebelge.be

Staatshervorming moet in andere richting

woensdag, 3 februari, 2016

Het grootste deel van de bevolking was al overtuigd dat een sterker federale regering, en niet de deelstaatregeringen, meer voor haar burgers kan doen. Nu blijkt uit peilingen dat Belgische parlementsleden hoe langer hoe meer deze gedachte genegen zijn.

Uit deze studies, uitgevoerd zowel in het federale parlement als in de deelstaten, blijkt dat er in 2011 geen enkele Vlaamse partij in eigen rangen een meerderheid kon vinden voor het hernationaliseren van een aantal bevoegdheden. 3 jaar later, eind 2014, stelt het onderzoek vast dat er een meerderheid is gevonden, zowel bij Open VLD, Groen als bij sp.a. Alhoewel de nationaliseringstendens ook bij CD&V groter is geworden, bestaat er bij deze partij een nipte meerderheid om nog steeds bevoegdheden aan de regio's over te hevelen. Zelfs bij zowel het Vlaams Belang als de N-VA is er, vergeleken met 2011, een kleine verschuiving richting een status quo.

Bij de Franstalige taalpartijen, was er in 2009 binnen elke partij (MR, cdH, ECOLO en PS) een meerderheid te vinden om meer bevoegdheden over te dragen aan de deelstaten. 3 jaar later vond je binnen elk van deze partijen een meerderheid om bevoegdheden echter te nationaliseren.

Dat de mantra, 'wat we zelf doen, doen we beter', niet blijkt te kloppen, werd stilaan voor iedereen duidelijk. Zowel de burger als de politici blijken te beseffen dat in de steeds sneller veranderende en complex geworden wereld van vandaag problemen best door een zo hoog mogelijk beleidsniveau worden aangepakt.

De economische crisis, terrorisme, de klimaatopwarming, nieuwe technologieën, criminaliteit, ... al deze zaken moeten op Europees niveau, en zelfs op wereldniveau aangepakt worden. België alleen kan immers de klimaatopwarming niet tegenhouden, laat staan Vlaanderen, Wallonië of Brussel alleen.

Zeer pijnlijk werd het toen duidelijk bleek dat de versnippering van bevoegdheden het voor terroristen in ons land makkelijk maakte om ongestoord hun aanslagen voor te bereiden. Door ons staatsbestel van 6 regeringen, honderden parlementsleden en tientallen ministers boeten we niet alleen in aan efficiëntie, maar de kostprijs van ons complexe staatsbestel is financieel onhoudbaar.

Een koe uit de polders of één uit de Condroz, ze geven tenslotte beiden dezelfde melk. Een arbeider uit Luik of uit de Antwerpse haven, delen dikwijls dezelfde bekommernissen.

Wordt het dan ook niet stilaan tijd om een aantal bevoegdheden te herfederaliseren? Te beginnen met het buitenlands beleid, leefmilieu, sport, toerisme, veiligheid en mobiliteit?

Regionalisering van het spoor

woensdag, 6 januari, 2016

Om ervoor te zorgen dat Vlaamse pendelaars niet de dupe zijn van Waalse stakers, is er geen splitsing van de NMBS nodig. Dat zegt Bart De Wever (N-VA) vandaag in Het Laatste Nieuws. "Je kan een praktische splitsing organiseren door lijnen te ontdubbelen. Antwerpen-Charleroi en Charleroi-Antwerpen: knip die door in Brussel. Perfect mogelijk. Je kan de regionalisering ook in de praktijk organiseren", aldus De Wever. "Is het nodig of nuttig dat je in één lijn van Antwerpen naar Charleroi gaat of van Oostende naar Luik? Charleroi-Brussel en Antwerpen-Brussel, dat zijn de drukke trajecten. Maar wat zie je nu? Van Brussel tot Antwerpen rijdt de trein leeg om daar pendelaars op te pikken die naar Brussel moeten, waarna de trein leeg doorrijdt naar Charleroi."

De N-VA pleit al langer voor een splitsing van de NMBS. Niet alleen was zij voorstander van de opdeling in een “Infrabel”, “NMBS”, en “HR-NMBS”. Onder meer naar aanleiding van de verkiezingen in 2014, heeft de partij haar “confederaal België” voorgesteld (http://www.belgischealliantie-alliancebelge.be/bab/nl/node/349 ). Indien de partij van De Wever haar zin zou krijgen dan worden de spoorwegen niet opgedeeld in twee of drie structuren maar in zes verschillende bedrijven: een Vlaamse en een Waalse NMBS die de treinen doen rijden, een Vlaamse, Brusselse en Waalse Infrabel die het spoornet onderhouden en één confederale veiligheidsdienst die het verkeer monitort op het hele Belgische net.

Op de vraag van De Wever of het nuttig is dat je bijvoorbeeld in één lijn van Antwerpen naar Charleroi gaat of van Oostende naar Luik kunnen we snel beantwoorden: Ja. Alle Belgen, ook diegene die bezuidens de taalgrens wonen moeten kunnen gebruik maken van een Belgische spoorwegmaatschappij die hen onder meer vervoert naar de Belgische kust. Treinreizigers die omwile van hun moedertaal dienen over te stappen is een lelijke maar eerste stap naar een volledige splitsing van ons landje. Meer en meer Belgen gaan tegenwoordig liever naar zee in Frankrijk, aan de Opaalkust, dan aan de Belgische kust. Vooral Franstaligen kiezen voor Frankrijk omdat ze het gevoel hebben dat ze in Vlaanderen niet welkom zijn. De toeristische sector aan de kust doet er alles aan om de Waalse toeristen niet te verliezen.

Om het openbaar vervoer beter af te stemmen pleit De Wever bovendien voor een samensmelting van De Lijn en een "Vlaamse" NMBS. Het voorstel is absoluut weinig geloofwaardig omdat de redenering niet consequent gevolgd wordt daar de N-VA tegelijkertijd voorstelt om het treinvervoer te regionaliseren en dus op te splitsen. De efficiënte afstemming van het openbaar vervoer in zijn geheel stopt met andere woorden tot aan de taalgrens. Het groepsegoïsme van het Vlaams Nationalisme wil niet verder kijken dan een gesproken taal.

Wij menen dat regionalisering van het transport tot inefficiëntie leidt. Het transport en het verkeer en wegeninfrastructuur zijn materies waar, zoals in de meeste federale staten, een homogene centrale bevoegdheid moet zijn.

Zullen de treinen tussen Antwerpen en Charleroi of tussen Luik en Oostende beter en stipter rijden als de NMBS gesplitst is? Wij denken van niet. Het omgekeerde is waar: problemen worden gemakkelijker opgelost in een sfeer van samenwerking, verdraagzaamheid en solidariteit dan in een sfeer van verdeeldheid en na-ijver.

Teken samen met ons de petitie voor een nationale kieskring!

maandag, 7 december, 2015

Petitie voor een federale kieskring

Een gezonde democratie vergt dat diegenen die willen besturen verantwoording afleggen aan de gehele bevolking. Enkel een electorale band met alle burgers kan de federale politici aansporen om op efficiënte wijze een toekomstvisie te formuleren die aansluit bij de wensen van alle inwoners van het land.

Daarom vragen wij dat een aantal zetels in de Kamer verdeeld worden in een federale kieskring die het hele land omvat.

I want you for Belgium

maandag, 7 december, 2015

Ons landje heeft uw steun nodig!

Het wordt tijd voor een nieuw België, een België die verdraagzaam is, een België dat solidair is met elke Belg, los van je afkomst, geloof, etnie, geslacht, leeftijd of geaardheid, een België los van de achterhaalde communautaire disputen, een België waar het goed is om te ondernemen, een België met een beleid dat de nodige sociale correcties uitvoert, een België zonder wij en zij, een België met een beleid die de juiste regionale accenten legt daar waar nodig!

Steun ons en help mee de Belgische Alliantie uitbouwen. Om de centrifugale krachten in ons landje een halt te roepen. Mail ons naar: info@belgischealliantie.be

Belgisch antidopingbeleid

maandag, 23 november, 2015

Samen met enkele andere landen heeft België van het Wereldantidopingagentschap WADA een negatief rapport ontvangen. Ons land heeft tot maart 2016 om zijn zaken op orde te krijgen. Ondertussen staat ons landje op een “watchlist”. Andere landen, waaronder Rusland, staan mee op de lijst. Reden: door onze staatsstructuur zijn de Duitstalige Gemeenschap alsook de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Brussel) nog niet WADA conform. Ons land kent als het ware 4 antidopingagentschappen: de Vlaamse, de franstalige, de Duitstalge en het Brusselse.

Doel nochtans voor elke sportbeoefenaar, en dus elke Belgische sportbeoefenaar, zou volgens het WADA hetzelfde moeten zijn: “...De fundamentele rechten van atleten beschermen opdat zij kunnen mee participeren in een dopingvrije sport en het promoten van gezondheid, eerlijkheid en gelijkheid voor alle atleten wereldwijd...”

We blijven het ons afvragen: Is de uitoefening van een taal bepalend voor de te hanteren waarden en normen binnen de sport? Is het bekomen van een propere sport taalafhankelijk? Is doping minder gevaarlijk bezuidens de taalgrens? Moeten we dan niet op alle plaatsen van ons grondgebied strenger en slimmer zijn? Of zijn de zondaars minder creatief door het gebruik maken van een bepaalde taal? Is de gezondheid dan toch niet voor ELKE Belg belangrijk?

Steun de film ALLEEN

zondag, 22 november, 2015

-
Steun de Belgische Alliantie en Jorrit Ferket met de Film ALLEEN, en zeg neen tegen psychologisch geweld.

Alleen is een film rond pesten en zelfontdekking. In een eigen geschreven verhaal willen we de kijker duidelijk maken wat pesten nu echt is, welke impact dit heeft op het dagelijkse leven van jongeren en hoe men uit die put kan geraken. Jorrit Ferket, bezieler van het project is daar het levende voorbeeld van. Ondanks zijn moeilijke jeugdjaren heeft hij de moed nooit helemaal laten zakken.